Výchovná poradkyně


Výchovná poradkyně školy:                    

Mgr. Lenka Gromanová

Konzultační hodiny ve škole: úterý 13:30 – 14:30 h (nebo kdykoliv po telefonické domluvě)

Telefon: 777 994 772

E-mail: gromanova@8zsmost.cz

Kancelář: 2. patro - třída 8.B (naproti výtahu)

  

Něco málo z legislativy:

Pracovní náplň výchovného poradce ve škole:

(Zpracováno dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

 Výchovný poradce je odpovědný řediteli školy.

Metodická a informační činnost

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

Specifické oblasti

Volba povolání

 

Práce VP na naší škole je rozdělena na dvě základní oblasti:

  1. Práce s integrovanými žáky ve škole.
  2. Kariérové poradenství – volba povolání.

 

 

Pro žáky!

Využívej služeb výchovných poradkyň!

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec. Výchovný poradce je jedna z možných cest k řešení. Navíc by ti měl pomoci s hledáním další školy, až budeš na téhle končit.

 Přemýšlíš o těchto otázkách?                       

1.  Nezvládám nároky, které na mě klade škola? 
2.  Zhoršil se můj školní prospěch? 
3.  Mám problém v komunikaci se spolužáky, s rodiči, s učitelem, s kamarády, se sourozenci popřípadě s někým jiným? 
4.  Mám pocit, že mi někdo ubližuje a nevím, co s tím? 
5.  Nevím si rady sám se sebou? 
6.  Nemám jasno ve volbě střední školy? 
7.  Něco mě tíží a potřebuji si s někým o tom popovídat? 

Přijď se poradit v konzultační hodiny, případně se můžeme domluvit individuálně na setkání v jinou dobu. 

Schránka důvěry: 
V přízemí, nad schodištěm, vpravo (anonymně)

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména:

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT
do 30. září
2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně
60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímací zkoušky stanovena RVP talentová zkouška, uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2020; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2020, resp. koná-li se školní přijímací zkouška do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia). 

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti