Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání


18.03.2020 13:25

Informace k organizaci a průběhu zápisu

pro přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021.

 

A Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Do Základní školy, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace, budou k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 děti přijímány na základě doložení bydliště dítěte ve spádové oblasti školy a dále dle souboru kritérií sestavených ředitelem školy, na jejichž základě bylo stanoveno pořadí žadatelů.

Zvolená kritéria:

Základní kritéria:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace (3 body).
 2. Dítě, které má trvalý pobyt v obci, které nemá spádovou základní školu (2 body).

Doplňkové kritérium: 1. Starší sourozenec (sourozenci) je (jsou) žákem (žáky) Základní školy, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace (1 bod).

 

V případě shodnosti pořadí bude volba losováním.

 

 

B Počet žáků, které je možné přijmout:

Pro školní rok 2020/2021 je možné přijmou maximálně 60 žáků.C Popis formálních a případných dalších částí zápisu

Průběh zápisu pro školní rok 2020/2021 je následující:

 

 1. Zákonný zástupce nahlásí své jméno, prokáže se občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.
 2. Zákonný zástupce vypíše žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
 3. Zákonný zástupce vyplní ve spolupráci s pedagogickým pracovníkem školy zápisový lístek.
 4. Zákonný zástupce si vyzvedne potřebné formuláře (přihlášku do školní družiny, přihlášku ke školnímu stravování apod.)
 5. V případě, že zákonný zástupce přišel i s dítětem, projde dítě orientačním posouzením školní připravenosti ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Předmětem posouzení je:
  1. sociální zralost dítěte,
  2. základní vyjadřovací schopnosti (básnička, písnička),
  3. hrubá a jemná motorika,
  4. kresba postavy,
  5. znalost základních barev,
  6. matematická představivost v oboru čísel do 5, znalost základních tvarů,
  7. všeobecné znalosti přiměřené věku. 

 

Posouzení neslouží k zařazení dítěte do konkrétní třídy, poskytuje pouze základní představu o tom, zda je dítě zralé pro přijetí k základnímu vzdělávání. Pokud mají pedagogičtí pracovníci pochybnosti, doporučí zákonnému zástupci spolupráci se školským poradenským zařízením.

V Mostě dne 18. 3. 2020

 

 

Mgr. Roman Ziegler

     ředitel školy

 

Aktuální jídelní lístek Zrušení lyžařského výcviku 20.01.2021  |   Vážení rodiče, žáci a žákyně, je nám velmi líto, že nemůžeme v tomto školním roce uskutečnit lyžařský výcvik pro žáky naší školy. Čekali jsme do poslední chvíle, proto jsme výcvik stále nerušili a doufali. Teď už je zcela jasné, že vzhledem k vládním nařízení není možné tento kurz zrealizovat, a js…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti