Informace k organizaci a průběhu zápisu


15.12.2019 09:11

Informace k organizaci a průběhu zápisu

pro přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021.

 

A Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Do Základní školy, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace, budou k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 děti přijímány na základě doložení bydliště dítěte ve spádové oblasti školy a dále dle souboru kritérií sestavených ředitelem školy, na jejichž základě bylo stanoveno pořadí žadatelů.

Zvolená kritéria:

Základní kritéria:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace (3 body).
 2. Dítě, které má trvalý pobyt v obci, které nemá spádovou základní školu (2 body).

Doplňkové kritérium: 1. Starší sourozenec (sourozenci) je (jsou) žákem (žáky) Základní školy, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace (1 bod).

 

V případě shodnosti pořadí bude volba losováním.

 

 

B Počet žáků, které je možné přijmout:

Pro školní rok 2020/2021 je možné přijmou maximálně 60 žáků.C Popis formálních a případných dalších částí zápisu

Průběh zápisu pro školní rok 2020/2021 je následující:

 

 1. Zákonný zástupce nahlásí své jméno, prokáže se občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.
 2. Zákonný zástupce vypíše žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
 3. Zákonný zástupce vyplní ve spolupráci s pedagogickým pracovníkem školy zápisový lístek.
 4. Zákonný zástupce si vyzvedne potřebné formuláře (přihlášku do školní družiny, přihlášku ke školnímu stravování apod.)
 5. V případě, že zákonný zástupce přišel i s dítětem, projde dítě orientačním posouzením školní připravenosti ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Předmětem posouzení je:
  1. sociální zralost dítěte,
  2. základní vyjadřovací schopnosti (básnička, písnička),
  3. hrubá a jemná motorika,
  4. kresba postavy,
  5. znalost základních barev,
  6. matematická představivost v oboru čísel do 5, znalost základních tvarů,
  7. všeobecné znalosti přiměřené věku. 

 

Posouzení neslouží k zařazení dítěte do konkrétní třídy, poskytuje pouze základní představu o tom, zda je dítě zralé pro přijetí k základnímu vzdělávání. Pokud mají pedagogičtí pracovníci pochybnosti, doporučí zákonnému zástupci spolupráci se školským poradenským zařízením.

V Mostě dne 15. 12. 2019

 

 

Mgr. Roman Ziegler

     ředitel školy

 

Aktuální jídelní lístek Zpravodaj výchovné poradkyně č. 3 21.01.2020  |   V sekci Dokumenty / Školní dokumenty naleznete Zpravodaj výchvné poradkyně č. 2 - zpravodaj je určen zejména rodičům a žákům 9. ročníku a vycházejícím žákům, naleznete v něm informace k volbě studia na středních školách.
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti